جرعه ای از تو ....

تو از آغاز و حتی قبل از آن همیشه کنارم بودی ...

تیر 92
1 پست